Hva inneholder studiet?
Studiet innen IT- og Internett-drift er et kort og praktisk rettet studium med vekt på fag som er direkte anvendbare i en driftsrelatert jobb. Med dette studiet vil du være i stand til å ha driftsansvar (jobbe som systemansvarlig) i et nettverk basert på Novell eller Windows 2000 (så godt som alle nettverk). I tillegg vil du ha gode kunnskaper innenfor planlegging og design av en bedrifts informasjonsstruktur (intranett).

Du vil lære mye drift på et halvt års studium. Dette fordi vi har tatt bort alle grunnlagsfagene (matematikk, programmering, databaser, etc) og holder oss til de rene driftsfagene.

Sertifikat
Når du har fullført denne fagpakken på 30 studiepoeng vil du oppnå et Nettverkssertifikat. Dette dokumenterer dine resultater og kunnskaper på området og vil være nyttig å ha som jobbsøker.

Fag
Studiet inneholder følgende fag (alle er 6 studiepoeng):

Drift av lokalnettverk Faget skal gi generell oversikt over fagområdet "Drift av lokalnettverk". Hensikten er å gi systemansvarlige bakgrunnskunnskaper til å bedre kunne forstå deres arbeidsoppgaver. Videre skal det gis en enkel innføring i de mest brukte nettverksoperativsystemene på området, Novell NetWare og Windows 2000.
Lokale
informasjons-
tjeneser
Faget "Lokale informasjonstjenester" skiller seg en del fra de fleste av fjernundervisningsfagene som tilbys fra AITeL. Faget har en mye mindre teknisk profil enn de andre fagene. Vi fokuserer ikke så mye på bits, bytes, programkode eller rettigheter. I stedet setter vi kommunikasjon og mennesker i sentrum, og forsøker å designe informasjonssystemer som utnytter teknologien på en best mulig måte.
Nettverks-
teknologi
Faget tar for seg struktur og virkemåte for ulike typer lokalnettverk (LAN). En skal forstå hvordan pakketrafikk håndteres i ulike sammenhenger. Emner som gjennomgås er blant annet nettstrukturer (subnett og nettmasker, DHCP, NAT, VPN, VLAN, trådløst), pakketrafikk (ruting, pakkefiltrering, tunnelering, IPv6) og administrasjon (trafikkanalyse og fjernpålogging).

I tillegg velger du ett av hver av følgende valgfag:
Novell NetWare for system-ansvarlige
eller

Windows 2000 for systemansvarlige
Fagene gir praktisk undervisning i drift av nettverk basert på henholdsvis Novell NetWare eller Windodws 2000. Dette er verdens suverent mest brukte operativsystem for nettverk. Studentene skal settes i stand til å kunne installere og ha driftsansvar i et Novell/NT nettverk.
Publisering på Internett eller Webteknikker Begge disse fagene ser på hvordan en designer, produserer, administrerer og publiserer informasjon på Internett. Informasjon for World Wide Web (WWW) står sentralt. Design og drift FTP-arkiv gjennomgås også.


Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i IT- og Internett-drift i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

Samlinger

Samlinger har vært lite brukt i den tradisjonelle fjernundervisningen fra NVU/AITeL. I dette opplegget har samlinger en sentral plassering. Én samling er obligatorisk mens de andre er det tilbud om.

I løpet av studiet blir det arrangert tre samlinger:
• I starten av studiet (midt i januar og begynnelsen av september) arrangeres
det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden og viser
hvordan det fungerer å være student ved NVU. Her blir dere også kjent med
hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra starten av
fagene for å gi en god start på studiet. Noen av timene vil foregå på datalab. Samlingen varer i 2 dager.
• I forbindelse med fagene Novell NetWare-/Windows 2000 for system-
ansvarlige arrangeres det en obligatorisk samling med mye vekt på praksis
på datalab. Her bygger vi nettverk og deltakerne har driftsansvar for hver sine servere/arbeidsstasjoner. Samlingen varer i 3 dager og arrangeres omtrent
midt i semesteret (mars/oktober).
• Mot slutten av semesteret (april/november) arrangeres det en samling med
teoriundervisning/repetisjon samt forberedelser til eksamen. Samlingen
varer i 2 dager. Det legges opp til både teori og praksis på lab også på
denne samlingen.

Alle samlinger blir arrangert i Trondheim og Kristiansand med unntak av samlingen i Novell NetWare. Den blir bare arrangert i Trondheim. Vi må ta et lite forbehold om at samlinger kan avlyses enkelte steder dersom det blir for få påmeldte til studiet.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Datoer
Med forbehold om mulige endringer...
Oppstartssamling i Trondheim: Midt i september
Oppstartssamling i Kristiansand: Midt i september
Novell-samling i Trondheim: Avklares senere
Windows 2000-samling i Trondheim: Avklares senere
Windows 2000-samling i Kristiansand: Avklares senere
Avslutnings-/eksamenssamling i Trondheim: Avklares senere
Avslutnings-/eksamenssamling i Kristiansand: Avklares senere

Videokonferansesamlinger
Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom tar vi gjerne samlinger over video.

Fjernundervisning
Hvordan foregår det?
Nesten all undervisning foregår over Internett. Det eneste du trenger for å delta er en
vanlig PC med standard Internett-tilknytning. Det er tilstrekkelig med vanlig modem-tilknytning, men det er en fordel med ISDN eller høyere hastighet. I forbindelse med fagene Novell NetWare/Windows 2000 for systemansvarlige må studentene ha tilgjengelig en maskin som kan fungere som tjenermaskin i tillegg til sin vanlige arbeidsstasjon. Det er en obligatorisk samling i løpet av studiet. Denne er tilknyttet Novell/Windows-faget. I tillegg har du tilbud om 2 andre samlinger.

Dette fører til at en kan ta nettverkssertifikatet svært rimelig - med et minimum av reise- og oppholdsutgifter. Disse utgiftene utgjør ofte store deler av kostnadene i forbindelse med kurs og utdanning.

Vi bruker mange forskjellige metoder i fagene, men selve stammen er lik for alle fag. Det legges ut en leksjon (tekstdokument) hver uke i løpet av semesteret (12 leksjoner for de fleste 6-studiepoengs fag). Du jobber med en øvingsoppgave etter å ha lest leksjon og lærebok-kapittel som du sender inn til lærer via e-post. Etter noen dager får du øvingen i retur med kommentarer. Vi bruker også video og andre former for mer teknisk krevende metoder som et supplement til denne "stammen".

Vi legger til rette for en aktiv kommunikasjon mellom studenter og mellom lærer og student. Vi bruker mange av fremtidens møteformer på Internett, både for synkron (deltakere til stede på samme tid) og asynkron kommunikasjon (eksempelvis elektroniske konferanser). Dette gjelder faglige diskusjoner eller mer "sosiale" samlinger. Mot større grupper kan vi også gi videoforelesninger over profesjonelt videokonferanseutstyr.

Eksamen kan avlegges over hele landet (i og for seg over hele verden). Vi samarbeider med en rekke videregående skoler, og du må ta kontakt med en av disse for å gjennomføre eksamen når den nærmer seg.

Kvalifikasjoner
Studiet er spesielt tilrettelagt for deg som har noe datakunnskaper fra før, men som ønsker en oppdatering/utdannelse innen e-handel. Studiet passer dermed meget godt for deg som er i jobb.

For å avlegge eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og få godkjente studiepoeng kreves det generell studiekompetanse. Dette gjelder også FU-studenter som følger fag via Internett. For å få generell studiekompetanse må ett av følgende krav være tilfredsstilt:

Eksamen fra videregående skole:
Generell studiekompetanse innebærer at du må ha følgende 5 fag fra allmennfaglig studieretning (eller tilsvarende): Norsk hovedmål, sidemål og muntlig, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk 1MA og Naturfag 1NA.
Eksamen fra 3-årig studieretning for handel- og kontorfag tilfredsstiller også kravene til generell studiekompetanse.
Eksamen fra 2-årig teknisk fagskole tilfredsstiller også kravene til studiekompetanse for dette studiet.
Studenter som allerede har en grad fra høgskole/universitet har automatisk generell studiekompetanse uavhengig av kravene til fag fra videregående skole.
Studenter som ikke direkte tilfredstiller kravene om fagene fra videregående skole, og som heller ikke har eksamen fra universitet/høgskole kan gis en individuell vurdering, og eventuelt gis såkalt realkompetanse. Dette er nå godkjent av Stortinget. Personer som er minst 25 år og med minimum 5 års praksis bak seg kan søke om dette når det foreligger retningslinjer for dette. Det vil da bli foretatt en vurdering av arbeidserfaring, politisk/frivillig arbeid, etc.
Dersom du ikke tilfredsstiller noen av de kravene ovenfor til kompetanse kan du ta eksamen ved HiST og få utstedt Nettverkssertifikatet, men uten studiepoeng på sertifikatet. Når en på et senere tidspunkt eventuelt har ervervet seg studiekompetanse (enten gjennom realkompetanse eller på andre måter) vil også studiepoengene bli godkjent og et nytt sertifikat blir utstedt (med studiepoeng).
Uten generell studiekompetanse kan du altså ta eksamen men du får foreløpig ikke godkjente studiepoeng. Studenter uten studiekompetanse for utstedt et foreløpig sertifikat uten studiepoeng.

Tempo / progresjon
Å studere ved NVU er svært fleksibelt. Du kan ta hele studiet på ett semester, eller du kan strekke den over flere semestre. Det er fullstendig opp til deg. Du gir beskjed om hvor mange (og hvilke) fag du vil ta hvert semester. Dersom det viser seg at du har tatt på deg for mye kan du utsette et eller flere av fagene til neste semester. Dersom du velger å utsette eksamen i et påbegynt fag til et nytt semester koster dette deg en utsettelsesavgift på 20% av påmeldingsavgiften i hvert fag.

Vi anbefaler ikke å ta hele Nettverkssertifikatet (30 studiepoeng) på ett semester dersom du har jobb i tillegg til studiene. Erfaringer fra tidligere viste at det ble i overkant for de fleste. Dersom du har full jobb vil det være innenfor rekkevidde for mange, men en stor tilleggsbelastning også å ta det over to semestre. Dersom en har mye fritid eller avtaler med arbeidsgiver om å kunne studere noe i arbeidstiden er det noe annet. Nå er det svært forskjellig hvor mye tilleggsbelastning en klarer, og også hvor tungt fagstoffet er (det kommer blant annet an på hvor mye en kan fra før).

Vi anbefaler å ta fagene i denne rekkefølgen (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester): Drift av lokalnettverk, Publisering på Internett/webteknikker, Lokale informasjonstjenester, Windows 2000/Novell NetWare og Nettverksteknologi.

Som et eksempel kan vi se på Ola Nordmann som begynner på våren og bruker 2 semestre (ett år). Han velger følgende fag:

Vår Høst
Drift av lokalnettverk
Publisering på Internett
Lokale informasjonstjenester

Windows 2000 for systemansvarlige
Nettverksteknologi
dfhgfh

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling (ifb. med Windows 2000-faget) i oktober.


Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det,
men da må han betale ekstra for det.

Sertifikat
Fullført 30-studiepoengs pakke med bestått på
alle eksamener vil føre til at du får utstedt et nettverkssertifikat som bevitner solide kunn-skaper innenfor drift av nettverk og Internett.

Vi tilbyr sertifikatet i:
E-handel
Webutvikling
Programutvikling
IT- og Internett-drift

Priser
Studiet koster 21.500,-. Prisen omfatter fagene (30 studiepoeng) og alle samlinger (totalt 7 dager). I tillegg må du kjøpe lærebøker. Du kan regne med en lærebok per fag som koster mellom 300 og 500 kroner, altså en total kostnad på rundt 2000,- i lærebøker. Du må også betale semesteravgift (for tiden 350,-).

Dersom du vil ta flere av valgfagene koster det 2800,- per fag. Dersom du vil delta på flere samlinger (aktuelt for dem som tar studiet over flere semestre) koster de kr. 2000,- per stk.

Lånekassefinansiering
Nettverksuniversitetets kurs er godkjent for lån og stipend i Staten lånekasse. Det er en forutsetning for å få lån at du tar minst 15 studiepoeng per semester.

Brevet fra departementet om godkjenningen
Søknadsprosedyre