Hva inneholder studiet?
Informasjonssikkerhet er aktuelt tema som blir stadig mer viktig. Fra enkeltindividet som sitter hjemme med sin brebåndsløsning til de største firmaer. Stadig oftere ser vi at noen blir angrepet utenfra. Formålet med dette studiet er å vise gangen fra plamlegging og innkjøp av nye systemer, ansvar, juridiske aspekter, sårbarhetsanalyse, individets plass, internett og sikkerhet ute fra klient, datasikkerhet ut fra tjener og nettverk, nettverkssikkerhet med hovedvekt på rutere, systemsikkerhet med hovedvekt på Windows, Novell og Linux.

Følgende fag inngår i Nettverkssertifikatet i Informasjonssikkerhet:
Datasikkerhet
Internett og sikkerhet
Informasjonsforvaltning
Nettverkssikkerhet
Systemsikkerhet

Studiet er på 10 vekttall (30 studiepoeng). Med Nettverkssertifikatet i Informasjonssikkerhet vil du ha gode kunnskaper om planlegging, vedlikehold og drift for å sikre små og store systemer.

Sertifikat
Når du har fullført denne fagpakken på 10 vekttall vil du oppnå et Nettverkssertifikat. Dette dokumenterer dine resultater og kunnskaper på området og vil være nyttig å ha som jobbsøker.

Fag
Fagpakken inneholder følgende obligatoriske fag (alle er 2 vekttall):

Datasikkerhet Faget skal gi generell oversikt over fagområdet "Drift av lokalnettverk". Hensikten er å gi systemansvarlige bakgrunnskunnskaper til å bedre kunne forstå deres arbeidsoppgaver. Videre skal det gis en enkel innføring i de mest brukte nettverksoperativsystemene på området, Novell NetWare og Windows 2000.
Informasjons-forvaltning
Faget skal gi en innføring i den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet. Faget omhandler også juridiske og etiske problemstillinger innen IKT generelt og innen informasjonssikkerhetsaspektet spesielt. Det skal gi forståelse av hvordan de teknologiske løsningene må samspille med organisasjonens sikkerhetspolitikk og med lover og regler. Det kommer også inn på spørsmål som: Hvordan kan vi ha tillit til at sikkerhetssystemene fungerer som de skal og hvordan skal sikkerhetsarbeidet ledes
Internett og sikkerhet Faget er beregnet på system-ansvarlige i en organisasjon som ønsker egne interne informasjonstjenester basert på Internett-teknologi, dvs Intranett. Internetteknologi gjennomgås (teoretisk) i forhold til andre typer nettverk. Tjenestene som gjennomgås er Web, News, E-post, FTP og navnetjeneste. I tillegg til disse tekniske aspektene gjennomgås planlegging av intranettløsninger og sikkerhet i intranett/Internett.
Nettverks-sikkerhet Målet i dette faget er at man skal lære å oppnå størst mulig grad av sikkerhet i nettverk med hovedvekt på rutere og brannmurer.. Hovedvekten legges på hvordan man skal planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk, sikkerhet i rutere og brannmurer.
Systemsikkerhet Målet med dette faget er å oppnå størst mulig grad av sikkerhet for de mest kjente nettverkstjenere, eposttjenere og webtjenere. Faget vil gi innføring i generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i Windows 2000 og 2003 servere, Windows Exchange epostserver, Windows webserver, Linux web-og epostservere og Novell Netware.


Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Informasjonssikkerhet i hvert enkelt tilfelle.
Ta kontakt.

Samlinger
I løpet av hvert semester blir det arrangert tre samlinger:
• I starten av studiet (begynnelsen av september og midt i februar) arrangeres
det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden og viser
hvordan det fungerer å være student ved NVU. Her blir dere også kjent med
hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra starten av
fagene for å gi en god start på studiet. Samlingen varer i 3 dager.
• Den andre samlingen varer i 2 dager og arrangeres omtrent midt i
semesteret (oktober/mars).
• Mot slutten av semesteret (november/april) arrangeres det en samling med
teoriundervisning/repetisjon samt forberedelser til eksamen. Samlingen
varer i 2 dager.

Alle samlinger er planlagt arrangert i Trondheim og Kristiansand dersom vi får nok påmeldte. Vi må ta et lite forbehold om at samlinger kan avlyses enkelte steder dersom det blir for få påmeldte.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Datoer
Datoer for samlinger i høstsemesteret er planlagt som følger:
Første samling i Trondheim: kommer
Andre samling i Trondheim: kommer
Tredje samling i Trondheim: kommer

Her må vi ta forbehold om endringer dersom det oppstår uforutsette arrangementsmessige problemer.

Videokonferansesamlinger
Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom kan dette være aktuelt.

Fjernundervisning
Hvordan foregår det?
Nesten all undervisning foregår over Internett. Det eneste du trenger for å delta er en
vanlig PC med standard Internett-tilknytning. Det er tilstrekkelig med vanlig modem-tilknytning, men det er en fordel med ISDN eller høyere hastighet. I

Dette fører til at en kan ta nettverkssertifikatet svært rimelig - med et minimum av reise- og oppholdsutgifter. Disse utgiftene utgjør ofte store deler av kostnadene i forbindelse med kurs og utdanning.

Vi bruker mange forskjellige metoder i fagene, men selve stammen er lik for alle fag. Det legges ut en leksjon (tekstdokument) hver uke i løpet av semesteret (12 leksjoner for de fleste 2-vekttalls fag). Du jobber med en øvingsoppgave etter å ha lest leksjon og lærebok-kapittel som du sender inn til lærer via e-post. Etter noen dager får du øvingen i retur med kommentarer. Vi bruker også video og andre former for mer teknisk krevende metoder som et supplement til denne "stammen".

Vi legger til rette for en aktiv kommunikasjon mellom studenter og mellom lærer og student. Vi bruker mange av fremtidens møteformer på Internett, både for synkron (deltakere til stede på samme tid) og asynkron kommunikasjon (eksempelvis elektroniske konferanser). Dette gjelder faglige diskusjoner eller mer "sosiale" samlinger. Mot større grupper kan vi også gi videoforelesninger over profesjonelt videokonferanseutstyr.

Eksamen kan avlegges over hele landet (i og for seg over hele verden). Vi samarbeider med en rekke videregående skoler, og du må ta kontakt med en av disse for å gjennomføre eksamen når den nærmer seg.

Kvalifikasjoner
Studiet er spesielt tilrettelagt for deg som har noe datakunnskaper fra før, men som ønsker en oppdatering/utdannelse innen e-handel. Studiet passer dermed meget godt for deg som er i jobb.

For å avlegge eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og få godkjent vekttall kreves det generell studiekompetanse. Dette gjelder også FU-studenter som følger fag via Internett. For å få generell studiekompetanse må ett av følgende krav være tilfredsstilt:

Eksamen fra videregående skole:
Generell studiekompetanse innebærer at du må ha følgende 5 fag fra allmennfaglig studieretning (eller tilsvarende): Norsk hovedmål, sidemål og muntlig, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk 1MA og Naturfag 1NA.
Eksamen fra 3-årig studieretning for handel- og kontorfag tilfredsstiller også kravene til generell studiekompetanse.
Eksamen fra 2-årig teknisk fagskole tilfredsstiller også kravene til studiekompetanse for dette studiet.
Studenter som allerede har en grad fra høgskole/universitet har automatisk generell studiekompetanse uavhengig av kravene til fag fra videregående skole.
Studenter som ikke direkte tilfredstiller kravene om fagene fra videregående skole, og som heller ikke har eksamen fra universitet/høgskole kan gis en individuell vurdering, og eventuelt gis såkalt realkompetanse. Dette er nå godkjent av Stortinget. Personer som er minst 25 år og med minimum 5 års praksis bak seg kan søke om dette når det foreligger retningslinjer for dette. Det vil da bli foretatt en vurdering av arbeidserfaring, politisk/frivillig arbeid, etc.
Dersom du ikke tilfredsstiller noen av de kravene ovenfor til kompetanse kan du ta eksamen ved HiST og få utstedt Nettverkssertifikatet, men uten vekttall på sertifikatet. Når en på et senere tidspunkt eventuelt har ervervet seg studiekompetanse (enten gjennom realkompetanse eller på andre måter) vil også vekttallene bli godkjent og et nytt sertifikat blir utstedt (med vekttall).
Uten generell studiekompetanse kan du altså ta eksamen men du får foreløpig ikke godkjent vekttall. Studenter uten studiekompetanse for utstedt et foreløpig sertifikat uten vekttall.

Tempo / progresjon
Å studere ved NVU er svært fleksibelt. Du kan ta hele studiet på ett semester, eller du kan strekke den over flere semestre. Det er fullstendig opp til deg. Du gir beskjed om hvor mange (og hvilke) fag du vil ta hvert semester. Dersom det viser seg at du har tatt på deg for mye kan du utsette et eller flere av fagene til neste semester. Dersom du velger å utsette eksamen i et påbegynt fag til et nytt semester koster dette deg en utsettelsesavgift på 20% av påmeldingsavgiften i hvert fag.

Vi anbefaler ikke å ta hele Nettverkssertifikatet (10 vekttall) på ett semester dersom du har jobb i tillegg til studiene. Erfaringer fra tidligere viste at det ble i overkant for de fleste. Dersom du har full jobb vil det være innenfor rekkevidde for mange, men en stor tilleggsbelastning også å ta det over to semestre. Dersom en har mye fritid eller avtaler med arbeidsgiver om å kunne studere noe i arbeidstiden er det noe annet. Nå er det svært forskjellig hvor mye tilleggsbelastning en klarer, og også hvor tungt fagstoffet er (det kommer blant annet an på hvor mye en kan fra før).

Vi anbefaler å ta fagene i denne rekkefølgen (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester): Informasjonsforvaltning, Datasikkerhet, Internett og sikkerhet, Nettverkssikkerhet og Systemsikkerhet.

Som et eksempel kan vi se på Ola Nordmann som begynner på våren og bruker 2 semestre (ett år). Han velger følgende fag:

Vår Høst
Informasjonsforvaltning
Datasikkerhet
Internett og sikkerhet

Nettverkssikkerhet
Systemsikkerhet
dfhgfh

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling i oktober.


Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det,
men da må han betale ekstra for det.

Sertifikat
Fullført 10-vekttalls pakke med bestått på
alle eksamener vil føre til at du får utstedt et nettverkssertifikat som bevitner solide kunn-skaper innenfor drift av nettverk og Internett.

Vi tilbyr sertifikatet i:
E-handel
Webutvikling
Programutvikling
IT- og Internett-drift

Priser
Studiet koster 21.500,-. Prisen omfatter fagene (10 vekttall) og alle samlinger (totalt 7 dager). I tillegg må du kjøpe lærebøker. Du kan regne med en lærebok per fag som koster mellom 300 og 500 kroner, altså en total kostnad på rundt 2000,- i lærebøker. Du må også betale semesteravgift (for tiden 350,-).

Dersom du vil ta flere av valgfagene koster det 3000,- per fag. Dersom du vil delta på flere samlinger (aktuelt for dem som tar studiet over flere semestre) koster de kr. 2000,- per stk.

Lånekassefinansiering
Nettverksuniversitetets kurs er godkjent for lån og stipend i Staten lånekasse. Det er en forutsetning for å få lån at du tar minst 5 vekttall per semester.

Brevet fra departementet om godkjenningen
Søknadsprosedyre