Hva inneholder studiet?
Studiet innen Programutvikling er et studium med vekt på programmeringsfag. Vi tilbyr to ulike retninger der den ene har hovedvekt på Java programmering og den andre har hovedvekt på C++ programmering. Siden fagene bygger på hverandre anbefales det at studiet tas over 2 semestre. Med dette studiet vil du være i stand til å lage egne programmer i moderne programmeringsspråk.

Du vil lære mye programmering på et halvt års studium. Dette fordi vi har tatt bort alle grunnlagsfagene (matematikk, driftsfag, databaser, etc) og holder oss til de rene programmeringsfagene.

Sertifikat
Når du har fullført denne fagpakken på 30 studiepoeng vil du oppnå et Nettverkssertifikat. Dette dokumenterer dine resultater og kunnskaper på området og vil være nyttig å ha som jobbsøker.

Fag
Fagpakken inneholder følgende fag, en Java-variant og en C++-variant
(alle fag er 6 studiepoeng med ett unntak):

Java-varianten:
Java-varianten forutsetter kunnskaper tilsvarende faget Publisering på Internett (PPI).

1.semester

Programmering
i Java
Dette kurset gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java programmering.
Programmering med Visual Basic Dette kurset er et grunnkurs i programmering der språket Visual Basic brukes. Kurset gir en solid innføring i grunnleggende programmering men skal gjennomgå også mer avanserte tema mot slutten av kurset. Det forutsettes ingen tidligere programmeringserfaring før kurset påbegynnes. Visual Studio .NET brukes som utviklingsmiljø og kurset vil dermed også fungere som en introduksjon til .NET-programmering. Vi bemerker at fokuset ligger på grunnleggende programmering og ikke det særegne ved .NET.
Databaser Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne konstruere databaser på basis av datamodeller, bruke et aktuelt databaseverktøy og programmere SQL. De skal ha kjennskap til flerbrukeraspekter, samtidighetskontroll og databaseadministrasjon.

2.semester:
Videregående programmering i Java Etter gjennomført kurs skal studentene ha en grundig forståelse av objektorientert og hendelsesorientert programmering
Web-programmering med JSP Etter gjennomført kurs skal studentene kunne lage systemer for Internett, der brukerne får opp spesialtilpassede web-sider, og der kommunikasjon med databaser er sentralt. Som eksempel i kurset lages en enkel nettbutikk. Teknologi: Microsoft Active Server Pages (ASP). Programmeringsspråk: VBScript. Studentene kommuniserer med en ferdig database.
Web-programmering med  ASP Etter gjennomført kurs skal studentene kunne lage systemer for Internett, der brukerne får opp spesialtilpassede web-sider, og der kommunikasjon med databaser er sentralt. Som eksempel i kurset lages en enkel nettbutikk. Teknologi: JavaServerPages (JSP). Programmeringsspråk: Java. Studentene kommuniserer med en ferdig database.
Web-programmering med PHP Dette kurset skal gi en forståelse av hvilke muligheter programmering med PHP åpner for. Leksjonene vil ta for seg nødvendig lærestoff, både teori og eksempler. Øvingene vil øve praktisk programmering av tidsriktige web-applikasjoner. Det er en fordel om en har basis kunnskaper i HTML og programmering før kurset begynner

C++-varianten:
1.semester
Programmering
i C++
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne konstruere små programsystemer og realisere disse i programmeringsspråket C++
Programmering i Visual Basic Dette kurset gir en innføring i applikasjonsutvikling ved hjelp av moderne PC-baserte verktøy. Deltakerne skal gis innsyn i metoder og teknikker for å kunne lage applikasjoner som integrerer flere komponenter, samt å implementere grafiske brukergrensesnitt.
Databaser Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne konstruere databaser på basis av datamodeller, bruke et aktuslet databaseverktøy og programmere SQL. De skal ha kjennskap til flerbrukeraspekter, samtidighetskontroll og databaseadministrasjon.

2.semester:
Objektorientert programmering i C++ Etter gjennomført kurs skal studentene beherske mesteparten av C++. De skal kunne implementere objektorienterte modeller skrevet i UML.


Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Programutvikling i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

Samlinger
I løpet av studiet blir det arrangert tre samlinger i Trondheim:
• I starten av studiet (begynnelsen av september og midt i februar) arrangeres det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden og viser hvordan det fungerer å være student ved NVU. Her blir dere også kjent med hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra starten av
fagene for å gi en god start på studiet. Samlingen varer i 3 dager.
• Den andre samlingen varer i 2 dager .
• Den tredje samlingen varer i 2 dager.

Samlingene er i utgangspunktet planlagt arrangert i Trondheim. Vi må ta forbehold om at samlinger kan avlyses dersom det blir for få påmeldte.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Videokonferansesamlinger
Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom kan dette være aktuelt.

Fjernundervisning
Hvordan foregår det?
Nesten all undervisning foregår over Internett. Det eneste du trenger for å delta er en vanlig PC med standard Internett-tilknytning. Det er tilstrekkelig med vanlig modem-tilknytning, men det er en fordel med ISDN eller høyere hastighet. I forbindelse med fagene Novell NetWare/Windows 2000 for systemansvarlige må studentene ha tilgjengelig en maskin som kan fungere som tjenermaskin i tillegg til sin vanlige arbeidsstasjon. Det er en obligatorisk samling i løpet av studiet. Denne er tilknyttet Novell/Windows-faget. I tillegg har du tilbud om 2 andre samlinger.

Dette fører til at en kan ta nettverkssertifikatet svært rimelig - med et minimum av reise- og oppholdsutgifter. Disse utgiftene utgjør ofte store deler av kostnadene i forbindelse med kurs og utdanning.

Vi bruker mange forskjellige metoder i fagene, men selve stammen er lik for alle fag. Det legges ut en leksjon (tekstdokument) hver uke i løpet av semesteret (12 leksjoner for de fleste 6 studiepoengsfag). Du jobber med en øvingsoppgave etter å ha lest leksjon og lærebok-kapittel som du sender inn til lærer via e-post. Etter noen dager får du øvingen i retur med kommentarer. Vi bruker også video og andre former for mer teknisk krevende metoder som et supplement til denne "stammen".

Vi legger til rette for en aktiv kommunikasjon mellom studenter og mellom lærer og student. Vi bruker mange av fremtidens møteformer på Internett, både for synkron (deltakere til stede på samme tid) og asynkron kommunikasjon (eksempelvis elektroniske konferanser). Dette gjelder faglige diskusjoner eller mer "sosiale" samlinger. Mot større grupper kan vi også gi videoforelesninger over profesjonelt videokonferanseutstyr.

Eksamen kan avlegges over hele landet (i og for seg over hele verden). Vi samarbeider med en rekke videregående skoler, og du må ta kontakt med en av disse for å gjennomføre eksamen når den nærmer seg.

Kvalifikasjoner
Studiet er spesielt tilrettelagt for deg som har noe datakunnskaper fra før, men som ønsker en oppdatering/utdannelse innen e-handel. Studiet passer dermed meget godt for deg som er i jobb.

For å avlegge eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og få godkjent studiepoeng kreves det generell studiekompetanse. Dette gjelder også FU-studenter som følger fag via Internett. For å få generell studiekompetanse må ett av følgende krav være tilfredsstilt:

Eksamen fra videregående skole:
Generell studiekompetanse innebærer at du må ha følgende 5 fag fra allmennfaglig studieretning (eller tilsvarende): Norsk hovedmål, sidemål og muntlig, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk 1MA og Naturfag 1NA.
Eksamen fra 3-årig studieretning for handel- og kontorfag tilfredsstiller også kravene til generell studiekompetanse.
Eksamen fra 2-årig teknisk fagskole tilfredsstiller også kravene til studiekompetanse for dette studiet.
Studenter som allerede har en grad fra høgskole/universitet har automatisk generell studiekompetanse uavhengig av kravene til fag fra videregående skole.
Studenter som ikke direkte tilfredstiller kravene om fagene fra videregående skole, og som heller ikke har eksamen fra universitet/høgskole kan gis en individuell vurdering, og eventuelt gis såkalt realkompetanse. Dette er nå godkjent av Stortinget. Personer som er minst 25 år og med minimum 5 års praksis bak seg kan søke om dette når det foreligger retningslinjer for dette. Det vil da bli foretatt en vurdering av arbeidserfaring, politisk/frivillig arbeid, etc.
Dersom du ikke tilfredsstiller noen av de kravene ovenfor til kompetanse kan du ta eksamen ved HiST og få utstedt Nettverkssertifikatet, men uten studiepoeng på sertifikatet. Når en på et senere tidspunkt eventuelt har ervervet seg studiekompetanse (enten gjennom realkompetanse eller på andre måter) vil også studiepoengene bli godkjent og et nytt sertifikat blir utstedt (med studiepoeng).
Uten generell studiekompetanse kan du altså ta eksamen men du får foreløpig ikke godkjent studiepoeng. Studenter uten studiekompetanse for utstedt et foreløpig sertifikat uten studiepoeng.

Tempo / progresjon
Å studere ved NVU er svært fleksibelt. Du kan ta hele studiet på ett semester, eller du kan strekke den over flere semestre. Det er fullstendig opp til deg. Du gir beskjed om hvor mange (og hvilke) fag du vil ta hvert semester. Dersom det viser seg at du har tatt på deg for mye kan du utsette et eller flere av fagene til neste semester. Dersom du velger å utsette eksamen i et påbegynt fag til et nytt semester koster dette deg en utsettelsesavgift på 20% av påmeldingsavgiften i hvert fag.

Vi anbefaler ikke å ta hele Nettverkssertifikatet (30 studiepoeng) på ett semester dersom du har jobb i tillegg til studiene. Erfaringer fra tidligere viste at det ble i overkant for de fleste. Dersom du har full jobb vil det være innenfor rekkevidde for mange, men en stor tilleggsbelastning også å ta det over to semestre. Dersom en har mye fritid eller avtaler med arbeidsgiver om å kunne studere noe i arbeidstiden er det noe annet. Nå er det svært forskjellig hvor mye tilleggsbelastning en klarer, og også hvor tungt fagstoffet er (det kommer blant annet an på hvor mye en kan fra før).

Som et eksempel på gjennomføringen av et Nettverkssertifikat kan vi se på Ola Nordmann som begynner på våren og bruker 2 semestre (ett år). Han velger følgende fag:

Vår Høst
Drift av lokalnettverk
Publisering på Internett
Lokale informasjonstjenester

Windows 2000 for systemansvarlige
Drift av Internettjenester
dfhgfh

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling (ifb. med Windows 2000-faget) i oktober.

Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det,
men da må han betale ekstra for det.

Sertifikat
Fullført 30-studiepoengspakke med bestått på
alle eksamener vil føre til at du får utstedt et nettverkssertifikat som bevitner solide kunn-skaper innenfor et av de områdene der vi tilbyr sertifikater.

Vi tilbyr sertifikatet i:
E-handel
Webutvikling
Programutvikling
IT- og Internett-drift
Informasjonssikkerhet

Priser
Studiet koster 23.500,-. Prisen omfatter fagene (30 studiepoeng) og alle samlinger (totalt 7 dager). I tillegg må du kjøpe lærebøker. Du kan regne med en lærebok per fag som koster mellom 300 og 500 kroner, altså en total kostnad på rundt 2000,- i lærebøker. Du må også betale semesteravgift (for tiden 380,-).

Dersom du vil ta flere av valgfagene koster det 3300,- per fag. Dersom du vil delta på flere samlinger (aktuelt for dem som tar studiet over flere semestre) koster de kr. 2200,- per stk.

Lånekassefinansiering
Nettverksuniversitetets kurs er godkjent for lån og stipend i Staten lånekasse. Det er en forutsetning for å få lån at du tar minst 5 studiepoeng per semester.

Brevet fra departementet om godkjenningen
Søknadsprosedyre